ÓRAVÁZLAT

 

Tantárgy:

Magyar irodalom

 

Évfolyam:

 4. osztály

 

Időtartam: 2 tanóra

 

Az óra anyaga:

Apáczai Kiadó Hétszínvilág olvasókönyvének (4. o.) Kutya az árban és  Fekete István Bogáncs (részlet) című szövegének differenciált feldolgozása, differenciált rétegmunka

 

Megtanítandó ismeretek:

- tartalom

- a szövegben eddig nem ismert kifejezések megértése

- hármas tagolás

- barátunk a természet

- állatszeretet

- életmentés

- érzelmek és hatásaik

 

Felhasznált irodalom:

Apáczai Kiadó Hétszínvilág című 4. osztályos tankönyve és munkafüzete,

könyvtári ismeretterjesztő kiadványok, szótárak

 

Tanító tanári tevékenység

Tanuló tevékenység

Fejlesztendő jártaságok készség

Fejlesztendő kompetenciák

Munkamódszerek

Ráhangolás:      Perrault A kutya, a kakas meg a róka című szövegének felolvasása

 

Megfigyelési szempont:     Figyeljetek a tartalmára! Milyen tulajdonságai vannak a kutyának?

 

 

Motiváció

Találós kérdés

Forog-morog, füstölög. Lábad elé sündörög. Ha igazán szereted, ne adj neki kenyeret! Csak jó nagy csontot, s nem lesz rá gondod.

Ki lehet az?

(Találós kérdés a táblán.)

magánhangzókkal és szótagolva olvasás gyakoroltatása

 

Dobókocka továbbadása találós kérdés olvasása közben, a szöveg zeneiségét, ritmusát kihasználva.

Célkitűzés

A mai órán két csoportban dolgozunk! Mindenki maga dönti el az eddigi tapasztalatai alapján, hogy melyik csoport munkáját szeretné végezni!

 

A két csoport feladatának ismertetése

 

Szövegfeldolgozás

Feladatlapok kiosztása.   (B, C csoport)

 

„B” csoport segítséggel képes

szöveget feldolgozni

 

„C”csoport

önállóan is képes szövegfeldolgozásra

 

„C” csoport  önállóan dolgozik, néma szövegértő olvasással

 

„B”csoport

Tanítói segítséggel, hangos olvasással dolgozik. A feladatlapot közösen értelmezzük.

- szómagyarázat, a szavak a táblán láthatóak

 

- a szöveg áttekintése, a cím értelmezése

 

- hangos olvasás gyakoroltatása            (1. feladat)

 

2. feladat megoldásának segítése

 

 

 

 

 

3. feladat: a megadott kérdésekre válaszok kerestetése szóban

 

 

 

 

4. feladat:          vázlatírás segítése

szöveg hármas tagolása (bevezetés, tárgyalás, befejezés)

vázlatképek kiosztása

 

Vázlatképekhez vázlatpontok készíttetése, meghallgatása, a legtalálóbb vázlatpontok elhelyezése a képek alá.

A gyerekek a tanterem elején elhelyezett szőnyegen körbe ülve hallgatjátok a történetet.

 

 

 

egyéni vélemények meghallgatása

 

 

 

 

 

 

 

megfejtések meghallgatása: kutya

 

 

 

 

 

 

 

Karban történő olvasása, szótagolása.

 

 

 

 

Minden kézben egy, a találós kérdésre ritmikusan továbbadva haladó kocka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók elveszik az általuk választott feladatlapot.

(lásd.:melléklet)

 

„B”:Kutya az árban (tk.184.o.)

 

 

„C”:Bogáncs

tk.186.o.)

Adott szöveg önálló megismerése, a

kapcsolódó feladatsor megoldása.

 

 

 

 

 

 

szavak felolvasása, értelmezése

(szükség esetén Értelmező kéziszótár használata)

A cím értelmezése, előfeltevések megfogalmazása, illusztrációk

A szöveg felolvasása láncolvasással.

Szereplők, helyszín, idő, műfaj, megállapítása, új cím adása

(a táblára is felkerül)

 

Kérdések megválaszolása szóban, a mondanivaló megfogalmazása, a tartalom felidézése.

 

A szövegben a hármas tagolás bejelölése, a tagolásnak megfelelően a képek időrendi sorba rendezése és elhelyezése a táblán.

 

Vázlatpontok egyéni meghallgatása, leírása.

kommunikációs képesség

 

 

szókincsbővítés,

figyelem- érzelem- képzeletfejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gondolkodási műveletek,

problémamegoldó képesség fejlesztése

 

 

 

 

 

 

helyes ejtés, memória és szókincsfejlesztés

hangos olvasási képesség fejlesztése,

ritmusérzék fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

öndifferenciálás

önértékelési késztetés

önfejlődés vágya

önmegismerés

 

 

 

 

 

 

 

ismeretszerző képesség, megfigyelő, lényegkiemelő, rendszerező és asszociációs képesség fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegáttekintő képesség,

megfigyelő képesség

Az illusztráció kapcsolata a szöveggel.

Hangos olvasási képesség fejlesztése.

Lényegkiemelő képesség, memória, kreativitás és íráskészség fejlesztése.

 

lényegkiemelő képesség,

megfigyelő képesség,

szóbeli kifejezőképesség,

kommunikációs képesség fejlesztése

 

 

gondolkodási képesség,

rendszerező képesség,

analizáló-szintetizáló képesség,

emlékezet, lényegkiemelő képesség

 

 

íráskészség, helyesírás fejlesztése

anyanyelvi

 

 

 

 

 

személyes és kognitív kompetencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kognitív, tudásszerző kompetencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anyanyelvi

kompetencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

személyes kompetencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önálló, hatékony tanulás,

anyanyelvi és kognitív komp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anyanyelvi

 

 

anyanyelvi, kognitív

gondolkodás-kommunikáció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anyanyelvi, személyes és kognitív kompetencia

 

 

 

 

 

 

frontális osztálymunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális osztálymunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

differenciált osztálymunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

differenciált rétegmunka, egyéni munka („C”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

differenciált rétegmunkán belül végzett frontális munka („B”)

 

 

 

 

 

 

 

 

differenciált rétegmunkán belül végzett frontális munka („B”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

részben csoporton belüli frontális, részben egyéni munka („B”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hármas tagolás is a képek és pontok mellé kerül.

 

Pihentető relaxálás

Fekete I.: Bogáncs (részlet) zenére történő felolvasása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: 5. feladat Segítségadás a témaválasztásban.

 

 

 

 

 

 

 

 

„C” csoport

Amíg a „B” csoport párban dolgozik, közös ellenőrzés a „C” csoporttal az 5. feladatig.

Szöveg együttes áttekintése,  hármas tagolás stb.

 

Időkitöltő feladat:

Tükörjáték.

 

 

 

 

 

 

 

 

Egymás munkáinak meghallgatása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutalomkártyák kiosztása              (az órák közben folyamatos értékelési jutalom pontokkal)

 

Időkitöltők Mindenki talál saját kincses zsákjában képességfejlesztő feladatot.

 

 

 

 

 

 

 

A két csoport a szőnyegre jön, hallgatja a halk zenére szóló részletet, és mindenki a fantáziájára hagyatkozik. (egyéni élmények) Helyükre mennek és párban írnak elbeszélést vagy leírást.

A”B”csoportban

csoporton belül választanak párt maguknak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szőnyegen a feladatlappal közös ellenőrzés egymás megoldásainak meghallgatása.

 

 

 

 

 

Egymás mozdulatainak utánzása párban.

Közben a „B”csoport párjai befejezik a munkát.

 

 

Mindenki kihozza a füzetét a szőnyegre. A párok és a „C” csoportosok is felolvassák az 5. feladatból választott munkájukat.

 

 

A tanulók is értékelik saját munkájukat, mindenki kap dicsérőkártyát, eltérő dicsérő szöveggel. Ha előbb végeznek a megadott munkával, választanak feladatot, vagy a  számítógéphez ülnek  gyakorolni. Lesz olyan, aki a gépnél fogja írni a fogalmazást.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kreativitás, fantázia, érzelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

együttműködési képesség, problémamegoldó képesség, asszociációs képesség, helyesírás fejlesztés, íráskészség, fogalmazási készség fejlesztése

 

 

 

önellenőrző empátia, tolerancia, siker és kudarc elfogadásának képessége

 

 

 

 

 

Együttműködési képesség fejlesztése.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangos olvasás, tolerancia.  Egymás munkáinak elfogadása, saját maguk elfogadása.

 

 

 

 

 

 

 

 

Siker és kudarc elfogadása, önértékelés, önismeret.

 

 

 

A választott feladattól függően egyéni képességfejlesztés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

személyes kompetencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anyanyelvi gondolkodási, /kombinatív, konvertáló képesség/ és szociális kompetencia

 

 

 

 

 

 

anyanyelvi szociális és kognitív kompetencia

 

 

 

 

 

 

 

szociális kompetencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szociális, anyanyelvi kompetencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szociális, személyes kompetencia

 

 

 

 

anyanyelvi, személyes kompetencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális munka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

páros munka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

differenciált rétegmunkán belüli frontális munka ”C”csoport

 

 

 

 

 

 

 

 

páros munka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális osztálymunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális osztálymunka

 

 

 

 

 

egyéni, differenciált munka

 

 

Melléklet

 

„B” csoport

Kutya az árban

 

1.     Ismerkedj meg a történettel!

 

Új cím:______________________________________________

Idő:_________________________________________________

Szereplők:____________________________________________

Műfaj:_______________________________________________

Helyszín:_____________________________________________ 

 

 

2. Válaszolj a kérdésekre!

 

a)     Hogyan nevezték a Duna áradását?

b)    Mit nem vett észre Jancsi a vízben?

c)     Mit határozott el a kisfiú, amikor észrevette a kutyát a vízben?

d)    Mivel vágta el a kutya szíját Jancsi?

 

 

3. Írj vázlatot!

 

 

4. Válassz témát!

 

a) Írj egy rövid elbeszélő fogalmazást arról, hogyan mentette meg egy kutya a kisfiú életét!

b) Válassz egy kutyafajtát és készíts róla leírást! (Az osztálykönyvtár polcain keress számodra hasznos könyvet!)

 


„C” csoport

Fekete István: Bogáncs (részlet)

 

1.     Ismerkedj meg a szöveggel!

 

Szereplők:____________________________________________

Idő:_________________________________________________

Műfaj:_______________________________________________

Helyszín:_____________________________________________

    

2.     Válaszolj a kérdésekre!

a)     Miért tért le a kiskutya az útról?

b)    Mivel kínálta meg az embert?

c)     Miért félt a kiskutya?

d)    Hogyan barátkoztak össze?

 

3.     Írj vázlatot!

 

4.      Válassz témát!

 

a)     Búvárkodj az osztálykönyvtárban! Keress a kutyához kapcsolódó szólásokat, közmondásokat!

b)    Te milyennek képzeled el a kóborló kiskutyust? Írj elbeszélést kalandjairól!

c)     Írhatsz verset a kutya és az ember barátságáról vagy a saját kutyádról!

 

 

 

vissza a címoldalra

E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 


tanitoikincseim.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!